Hadîs Rivâyet Tarihi


Bu çalışmamızı bazı açılardan sınırlamak zorunda olduğumuzu fark ederek hadîs tarihini, rivâyetle kayıtlandırma gereği duyduk ve elinizdeki bu çalışmaya Hadîs Rivâyet Tarihi adını verdik. Bu konuyu, rivâyetle kayıtlamak suretiyle hadîs tarihi ile ilgili iki husustan müstağni kalmayı amaçladık. Birinci olarak hadîs tarihiyle ilgili mevzular, hadîs rivâyetlerinin tamamlandığı ve eserlerin çoğunlukla tasnîf edildiği hicrî beşinci asra kadar sınırlanmış oldu. Böylece hicrî beşinci asır sonrası tarihi ve eserleri bu çalışmanın alanı dışında bırakıldı. İkinci olarak da hadis tarihi içerisinde yer alan konuların tamamı yerine, rivâyetle doğrudan ya da dolaylı fakat çok yakından alakalı konuları incelemek yeterli hale geldi. Zira hadîs tarihi içerisine günümüze gelinceye kadar hadîsle ilgili hemen her konu girerken, rivâyet sınırlamasıyla, hadîslerin rivâyetinin tamamlandığı kabul edilen beşinci asra kadar rivâyeti ilgilendiren konuları kapsayan bir çalışma yeterli oldu. Hadîs Rivâyet Tarihi adlı bu çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.